WSWB Libraries

Geschiedenis

De Werkgroep Speciale Wetenschappelijke Bibliotheken (WSWB) van de toenmalige NVB (nu: KNVI) is in 2006 opgericht om de belangen te behartigen van die wetenschappelijke bibliotheken in Nederland die gekenmerkt worden door unieke wetenschappelijke collecties en hun speciale doelgroepen. In 2015 is de WSWB verder gegaan als aparte stichting.

Onder belangenbehartiging wordt verstaan:

* Afsluiten van (licentie-)contracten met uitgevers en intermediairs voor zover dat niet geregeld zou kunnen worden in samenwerking met eerder genoemde bredere verbanden.

* (Verbeterde) toegang verlenen tot collecties van de in de WSWB participerende bibliotheken aan derden.

* Zichtbaar maken van de (vaak unieke) collecties van de WSWB bibliotheken binnen (inter-)nationale netwerken.

* Samenwerking op het gebied van kennisuitwisseling op terreinen die specifiek zijn voor de gespecialiseerde wetenschappelijke bibliotheken. De WSWB wenst zich uitdrukkelijk niet bezig te houden met algemene scholing.

* Samenwerking met en deelname aan  bredere verbanden die belangen van wetenschappelijke bibliotheken behartigen, zoals de LIIS, Surf en UKB.

Om deze doelen te bereiken zal de werkgroep:

* Bevorderen dat de landelijke infrastructuur verrijkt wordt met titels van bijzondere collecties.

* Regelmatig bijeenkomen om kennisuitwisseling te bevorderen en gezamenlijke aandachtspunten te inventariseren

* Contacten initiëren en onderhouden met belangrijke spelers in het Nederlandse informatieveld, te beginnen met LIIS, Surf en UKB

* OCLC PICA verzoeken een bijeenkomst te faciliteren om inzicht te krijgen in de mogelijkheden die deze organisatie kan bieden aan de participerende instellingen. Ook zal met deze partij worden bekeken op welke wijze de WSWB bibliotheken op voordelige wijze kunnen deelnemen aan de centrale dienstverlening.

(november 2006)

Scroll To Top